DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ –OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Starostwo Powiatowe w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-15.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:

h - strona główna
s - wyszukiwarka
5 - kontrast
4 - informacje o dostępności
- największa czcionka
2 - średnia czcionka
1 - domyślna czcionka

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Google Chrome:
- Alt + klawisz dostępu, w niektórych przypadkach Alt + Shift + klawisz dostępu

Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera:
- Shift + Esc, i wybrać klawisz dostępu z listy

W Starostwie Powiatowym w Żywcu dla strony www.zywiec.powiat.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona www.zywiec.powiat.pl spełnia wymagania w 93.24%. Link do wyniku analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Jeziorski, dostepnosc@zywiec.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 860 50 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Starostwo Powiatowe w Żywcu w trzech lokalizacjach:

 • Lokalizacja ul. Krasińskiego 13:
  Budynek biurowy, dwupiętrowy, częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku siedzibę mają: Rada Powiatu, Zarząd Powiatu oraz Wydziały: Budownictwa, Ochrony Środowiska, Finansowy, Organizacyjny, Oświaty, Zespoły: Transportu, Zamówień Publicznych, Personalny, Radców Prawnych, Zdrowia, Kontroli, Biuro Rozwoju i Funduszy, IT
  Budynek nie posiada windy. Wejście do budynku bez progowe od strony ul. Powstańców (parking z tyłu budynku)  Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Przed budynkiem na parkingu dla klientów urzędu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Istnieje również możliwość przeprowadzenia spotkania z klientem z dysfunkcja ruchu  
  w pomieszczeniu na parterze.
  W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Należy jednak wcześniej zgłosić taką potrzebę np. poprzez email.
 • Lokalizacja Al. Wolności 2:
  Budynek biurowy, dwupiętrowy. W budynku siedzibę maja Wydziały Komunikacji, Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Organizacyjny (archiwum zakładowe)  Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej. Budynek wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajduje się platforma  umożliwiająca dostanie się na poszczególne pietra budynku.  Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
  Parking wyposażony w miejsce dla niepełnosprawnych zaraz koło w/w podjazdu.
  Na każdym piętrze w budynku  znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
  W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Należy jednak wcześniej zgłosić taką potrzebę np. poprzez email.
 • Lokalizacja Ks. P. Słonki 41:
  Budynek biurowy , 1 piętrowy. Wejście do budynku z poziomu gruntu, bezpośrednio do windy, umożliwiającej przejazd na 1 piętro do Zespołu Zarzadzania Kryzysowego i Wydziału Turystyki, Kultury i Sportu.
  W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Należy jednak wcześniej zgłosić taką potrzebę np. poprzez email.

Załączniki: