Do komptencji Wydziału Komunikacji należą sprawy z zakresu:

1.  Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 1. Rejestracja pojazdów.
 2. Wyrejestrowanie pojazdów z urzędu i na wniosek strony.
 3. Wycofanie  czasowe  z  ruchu  oraz  przywracanie  do  ruchu  pojazdów  poprzednio wycofanych z eksploatacji.
 4. Wydawanie  decyzji  o  nadaniu  cech  identyfikacyjnych  pojazdu  i  wykonania  tabliczki znamionowej zastępczej.
 5. Dystrybucja tablic rejestracyjnych.
 6. Dystrybucja druków ścisłego zarachowania.
 7. Przesyłanie danych dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
 8. Udostępnianie danych o pojazdach i kierujących uprawnionym organom.
 9. Wydawanie zaświadczeń o pojazdach.
 10. Zarządzanie ruchem na drogach publicznych, powiatowych i gminnych.
 11. Zasięganie  opinii  organów  policji,  administratorów  dróg  i  innych  zarządzających ruchem w sprawie korzystania z dróg w sposób szczególny, w tym wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 12. Sprawowanie nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów.
 13. Sprawowanie nadzoru nad uprawnieniami diagnostów.
 14. Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowców.

2.  Ustawy o kierujących pojazdami:

 1. Zakładanie profili kandydata na kierowcę (PKK).
 2. Wydawanie prawa jazdy.
 3. Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.
 4. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.
 5. Wydawanie  zezwolenia  na  kierowanie  pojazdami  uprzywilejowanymi  lub  pojazdami przewożącymi wartości pieniężne.
 6. Kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne.
 7. Zatrzymywanie  prawa  jazdy  za  kierowanie  pojazdami  pod  wpływem  alkoholu  lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 8. Sprawowanie nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców.
 9. Sprawowanie nadzoru nad uprawnieniami instruktorów nauki jazdy.

3.  Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 1. Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców.
 2. Prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów.
 3. Wydawanie zaświadczeń o dokonywanych wpisach.
 4. Przekazywanie  informacji  o  przedsiębiorcach  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o Działalności Gospodarczej.

4.  Prowadzenia kontroli:

 1. Stacji Kontroli Pojazdów.
 2. Ośrodków Szkolenia Kierowców.
 3. Wydanych zezwoleń, zaświadczeń.
 4. Wprowadzanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.
 5. Oznakowania dróg podległych.

5.  Realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

6.  Utrzymania  i  doskonalenia  procesów  Systemu  Zarządzania  Jakością  i  Bezpieczeństwem Informacji.