1. Z zakresu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z póź.zm.):

 • Przygotowanie projektów aktów prawnych Starosty, dotyczących zapobieganiu skutkom klęsk Żywiołowych i ich usuwaniu,
 • Obsługa Lokalnego Systemu Monitoringu i Ostrzeżeń Powodziowych dla Powiatu Żywieckiego.
 • Analizowanie możliwości powstania klęsk Żywiołowych na obszarze powiatu, wypracowanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania ich skutków, w tym dokonania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 • Analizowanie koncepcji likwidacji zagrożeń pod kątem organizacyjnym, finansowym i materialnym.
 • Tworzenie w ramach koordynacji warunków organizacyjno-technicznych do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych.
 • Nadzór i bieżąca współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Wprowadzenia zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części w obiektach lub na określonych terenach na czas nieokreślony lub do odwołania w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową.

2. Z zakresu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. Nr 93 poz. 429 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatu i gmin - (Dz. U. 02.96.850):

 • Ustalenie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć Obrony Cywilnej,
 • Dokonywanie oceny stanu przygotowań Obrony cywilnej,
 • Opracowanie i opiniowanie Planów Obrony Cywilnej,
 • Opracowanie i uzgadnianie planów działania,
 • Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 • Organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
 • Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • Tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych Obrony Cywilnej,
 • Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 • Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 • Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 • Zaopatrzenie organów i formacji obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
 • Kontrolowanie przygotowania formacji cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych,
 • Sprawy związane z przekazywaniem dotacji na ochronę ludności,
 • Opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań.

3. Z zakresu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego, oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215 poz. 1818).

 • Współpraca z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego,
 • Przygotowanie rocznego planu pracy zespołu,
  • Inicjowanie i organizowanie prac zespołu,
  • Opracowanie zintegrowanego planu reagowania kryzysowego w celu zapobiegania skutkom klęski Żywiołowej lub ich usunięcia organizować pracę zespołu w fazach zapobiegania, reagowania i odbudowy,
  • Przygotowanie projektów planów finansowych na realizację zadań oraz wniosków o przyznanie dotacji.

4. Z zakresu Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 21. poz.205 z późn zm.)

 • Przeprowadzanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałania z organami wojskowymi w zakresie określonym w art.24,
 • Organizacja i przeprowadzenie poboru,
 • Prowadzenie Akcji Kurierskiej,
 • Zarządzanie przymusowych doprowadzeń przez policję do wskazanej jednostki wojskowej w razie nie stawienia się powołanego, bez uzasadnionej przyczyny,

5. Z zakresu ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1592 z póź.zm.), a w szczególności:

 • Organizacja prac związanych z posiedzeniami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • Koordynacja i nadzorowanie pracy Powiatowej Grupy Operacyjnej Ratownictwa Wodnego.
 • Pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych na cele poprawy bezpieczeństwa.

6. Z zakresu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z póź. zm.):

 • Kancelaria Tajna:
  • Udostępnianie lub wydawanie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1, osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
  • Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
  • Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej,
  • Wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony,
  • Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

7. Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością

8. W ramach Wydziału będzie Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.

9. Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością.