Do ZESPOŁU DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH należą sprawy z zakresu:
1. Przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • Weryfikacja zleceń udzielania zamówień publicznych, otrzymanych od poszczególnych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych, pod względem ich kompletności i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Weryfikacja zapewnienia środków finansowych na realizację zlecanych zamówień.

2. Prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w ramach pracy komisji przetargowej których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • Sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń o postępowaniach oraz sporządzanie i przesyłanie zaproszeń do wykonawców, sporządzanie i przekazywanie do publikacji wszelkich innych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, podpisaniu umowy i innych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Sporządzanie i przekazywanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych zawiadomień wraz z uzasadnieniami.
 • Sporządzanie i przesyłanie do wykonawców odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz innych informacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie i przesyłanie do wykonawców pism informacyjnych dotyczących poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Kierowanie oraz udział w pracach komisji przetargowej.
 • Sporządzanie wniosków dotyczących wykluczeń wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania i innych.
 • Dokumentowanie postępowań przetargowych i sporządzanie z nich protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami.
 • W przypadku wniesienia odwołania przez wykonawcę - uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych, w tym w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Zawiadamianie wykonawców o wyniku postępowań.
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i podpisywaniem umów.

3. Prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań i skarg do sądu.
4. Zwrotu wadiów wykonawcom po zakończonym postępowaniu.