Do ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA należą sprawy z zakresu:

 1. Przygotowywania materiałów i opinii dotyczących m.in.:
 • Tworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych (w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – spzoz).
 • Nadawania statutów nadzorowanym spzoz.
 • Powoływania, odwoływania i zmian rad społecznych nadzorowanych spzoz.
 • Zatwierdzania regulaminu działania rad społecznych nadzorowanych spzoz.
 • Zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie – ruchomych aktywów trwałych nadzorowanych spzoz.
 • Zatwierdzania sprawozdań finansowych nadzorowanych spzoz.
 • Pokrywania straty netto nadzorowanych spzoz.
 • Przyznawania dotacji budżetowych dla nadzorowanych spzoz.
 • Planów finansowych nadzorowanych spzoz.
 • Oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej na podstawie raportu nadzorowanych spzoz.
 1. Organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowisko kierownika w nadzorowanych spzoz.
 2. Opracowania rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu.
 3. Przygotowywania informacji i opinii do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 4. Opracowania i aktualizacji Planu Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Żywieckiego na Potrzeby Obronne Państwa – w tym uzgadniania Planów Gmin Powiatu Żywieckiego.
 5. Obsługi technicznej i administracyjnej związanej z realizacją umowy dotyczącej funkcjonowania nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu w trybie PPP.
 6. Realizacji zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym w tym sporządzania rocznej informacji dla Wojewody o zrealizowanych lub podjętych w danym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.
 7. Inicjowania, wspomagania, monitorowania i realizacji działań dla lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 8. Podejmowania działań w zakresie programów polityki zdrowotnej.
 9. Realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.