1. Z zakresu ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm.)

 • współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.

2. Z zakresu ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. Nr 79 z 2001 r.poz.855 z póź. zm.):

 • przygotowywanie projektów opinii o statucie oraz o zmianie w statucie stowarzyszenia, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków.

3. Z zakresu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127, poz. 857) :

 • współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadania statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach i na wodzie,
 • współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie sportu i rekreacji,
 • organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
 • wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i samorządów lokalnych w zakresie rozwijania różnych form sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych na szczeblu ponadgminnym,
 • przygotowywanie decyzji rejestracyjnych.

4. Z zakresu ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 13, poz.123 z późn. zm.):

 • współdziałanie z jednostkami kultury,
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie warunków zapewniających rozwój twórczości,
 • organizacja imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu,
 • wnioskowanie o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • edukacja regionalna dzieci i młodzieży.

5. Z zakresu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z póż.zm.):

 • współdziałanie z biblioteką samorządową w zakresie realizacji zadań powiatu,
 • pomoc w tworzeniu zbiorów dotyczących regionu.

6. W zakresie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1658 z póź. zm.):

 • współdziałanie z wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i z gminami w zakresie ochrony dóbr kultury na terenie powiatu.

7. W zakresie ustawy z dnia 26 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. Nr 5 z 1997 r. poz. 24)

 • organizacja uroczystości upamiętniających miejsca pamięci narodowej,
 • współdziałanie z instytucjami muzealniczymi.

8. W zakresie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
(Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241)

 • współpraca w zakresie utrzymanie szlaków turystycznych,
 • współdziałanie ze stowarzyszeniami i "ogniskami" turystycznymi w zakresie popularyzacji i rozwoju turystyki,
 • inicjowanie zadań w zakresie upowszechnienia turystyki, organizacja imprez dydaktyczno turystycznych.

9. Promocja powiatu żywieckiego w zakresie, turystyki, kultury, sportu poprzez:

 • targi turystyczne,
 • wyjazdy studyjne,
 • opracowywanie wydawnictw, folderów,
 • kreowanie wizerunku powiatu,
 • system identyfikacji wizualnej,
 • konferencje, szkolenia,
 • współpraca zagraniczna,
 • organizacja imprez o zasięgu międzynarodowym.

10. W zakresie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25)

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozpatrywanie wniosków o dotacje,
 • przygotowywanie projektów decyzji,
 • przygotowywanie projektów umów.

11. Prowadzenie kontroli w zakresie:

 • kontrola działalności statutowej stowarzyszeń oraz stowarzyszeń sportowych,
 • rozliczania dotacji,
 • realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z póź.zm.), a w szczególności dotyczącej:
  • stanu realizacji zadania,
  • efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
  • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
  • prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

12. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.