1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r.  Dz.U. nr 142, póz. 1592 z późn.zm.), a w szczególności:

 • organizacja prac związanych z posiedzeniami Rady i jej komisji,
 • organizacja prac związanych z posiedzeniami Zarządu Powiatu.

2. Ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza (Dz.U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.):

 • obsługa techniczna wyborów do organów samorządowych.

3. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,   poz. 1198):

 • udzielanie  informacji  dotyczącej   realizacji  zadań  wydziału  na  wniosek  osoby zainteresowanej,
 • koordynacja udostępniania informacji publicznej w Starostwie,
 • koordynacja przygotowywania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

4.  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu oprogramowania informatycznego w Starostwie.

5.  Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DzU. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn.zm):

 • przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do przekazywania zwłok osób zmarłych lub zabitych do zakładu medycyny sądowej i szkół wyższych,
 • powoływanie  odpowiedniej   osoby  do   stwierdzenia  zgonu  w  razie  niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego,
 • przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa.

6. Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 171, poz. 1396 z pózn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy:

 • prowadzenie archiwum zakładowego.

7. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.):

 • prowadzenie biblioteki zakładowej.

8. Obsługa prawna:

 • obsługa prawna organów Powiatu i Starosty,
 • doradztwo prawne na rzecz wydziałów Starostwa,
 • reprezentowanie Powiatu przed organami sądowymi w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
 • wykonywanie innych zadań obsługi prawnej Powiatu zleconych przez Starostę.

9. Organizacji funkcjonowania Starostwa:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Starostwie oraz ich zmian,
 • obsługa kancelaryjna sekretariatów kierownictwa Starostwa oraz punktu informacyjnego,
 • obsługa kancelaryjno-administracyjna Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Zespołu Radców Prawnych,
 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa, w szczególności załatwiania spraw klientów oraz wdrażanie postępu technicznego w Starostwie.
 • administracja nieruchomością Starostwa,
 • inwentaryzowanie majątku Starostwa - ewidencja środków trwałych będących w używaniu,
 • ewidencja czasu pracy kierowców i rozliczanie kart pojazdów .

10. Prowadzenie  kontroli w zakresie:

 • realizacji postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,
 • organizacji i funkcjonowania Wydziałów, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
 • nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i rzeczowym wykazem akt w Starostwie,
 • nadzór nad stosowaniem zarządzeń Starosty dotyczących organizacji Starostwa,
 • kontrola przestrzegania ochrony danych osobowych w Starostwie,
 • kontrola terminów odpowiadania na skargi.

10. Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością oraz raportowania  Staroście o funkcjonowaniu SZJ i koordynowania auditów wewnętrznych przez Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością  

11. Realizacja innych zadań  wynikających ze zmian przepisów prawnych  dotyczących zakresu działania wydziału.