1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późń.zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) :

1) opracowywania projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
2) opracowywania projektów układu wykonawczego budżetu,
3) nadzorowania prawidłowości opracowywania i wykonywania planów finansowych jednostek powiatowych,
4) opracowywania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
5) nadzoru nad realizacją budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa,
6) windykacji należności budżetowych,
7) prowadzenia sprawozdawczości i dokonywania ocen realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
8) planowania i realizacji wydatków Starostwa,
9) obsługi funduszy powiatowych,
10) sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu.

2. Z zakresu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z póź.zm.):

1) prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) prowadzenia obsługi kasowej Starostwa,
3) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
4) ustalania zasad prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji.

3. Z zakresu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póź.zm.)

1) prowadzenie dokumentacji płacowej,
2) współdziałania z bankami,
3) współdziałanie z urzędami skarbowymi.

4. Z zakresu ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z póź.zm.):

1) wykonywanie obowiązków płatnika wobec ZUS w części rozliczeniowej,
2) przekaz elektroniczny,
3) przygotowywanie dokumentacji finansowej w zakresie ustalenia kapitału początkowego.

5. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291). :

- przedkładanie sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy.

6. prowadzenie kontroli w zakresie:

1) wydatkowania środków budżetu powiatu,
2) realizacji dotacji,
3) realizacji harmonogramu wydatków.

7. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.