Z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.):
1. Sprawdzanie projektu zagospodarowania działki i kompletności projektu budowlanego zgodnie z planem miejscowym, warunkami zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.
3. Przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora.
4. Stwierdzenia wygaśnięcia ważności decyzji pozwolenia na budowę.
5. Rozstrzygania o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu oraz warunkach korzystania z tego budynku lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych.
6. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt budowlany.
7. Przyjmowanie zgłoszeń dot. realizacji obiektów i robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania sprzeciwu w przedmiotowych sprawach.
8. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
9. Przyjmowanie zgłoszenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
10. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.
11. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających spełnienie wymagań dotyczących ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
12. Udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych po uzyskaniu upoważnienia Ministra Budownictwa.
13. Nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.
14. Nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
15. Podejmowanie współpracy z instytucjami, urzędami i osobami, niezbędnej w prowadzeniu i rozstrzyganiu spraw.
16. Przygotowywanie informacji i sprawozdań związanych bądź wynikających z wypełnianych czynności.
17. Prowadzenia rejestru wniosków decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
18. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.
19. Prowadzenie kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie odpowiednich uprawnień budowlanych łącznie z przynależnością do własnych Izb Budownictwa i Izb Architektów.

Realizacja innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania wydziału.

Utrzymanie procesów Systemu Zarządzania Jakością.