Zgłoszenia kandydatów do Rady Senioralnej

Zgłoszenia kandydatów do Rady Senioralnej


      

Starosta Żywiecki mając na względzie wspieranie na obszarze Powiatu Żywieckiego wszelkich działań służących poprawie jakości oraz poziomu życia osób starszych, a także zwiększenie ich aktywności społecznej poprzez zaangażowanie we wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze ponadlokalnym, podjął decyzję o powołaniu do istnienia Radę Senioralną przy Staroście Żywieckim – jako ciało doradcze i opiniodawcze.
Głównym zadaniem Rady Senioralnej będzie współpraca z władzami samorządowymi na szczeblu powiatowym oraz gminnym w zakresie inicjowania oraz opiniowania wszelakich przedsięwzięć ponadlokalnych służących integracji społeczności osób starszych na obszarze Żywiecczyzny, a także zwiększeniu ich aktywności społecznej, kulturalnej, fizycznej i intelektualnej.
Kandydatów do Rady Senioralnej można zgłaszać spośród członków organizacji pozarządowych, których główne cele statutowe przewidują podejmowanie działań na rzecz rozwoju szeroko pojętej integracji społecznej seniorów.
Zgłoszenia należy składać do dnia 31 marca 2016 r. na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, ze wskazaniem danych kandydata (wraz z kontaktem telefonicznym) oraz organizacji zgłaszającej wraz z wyciągiem ze statutu. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie powołana w składzie 5 – 8 osobowym Rada Senioralna przy Staroście Żywieckim, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Z poważaniem

                                Andrzej Kalata
                                Starosta Żywiecki