Rada ds. Polityki Senioralnej

 „Fundamentalne znaczenie dla przyszłości polityki publicznej na rzecz osób starszych będzie miało stworzenie strategicznych podstaw do jej realizacji. (…) Racjonalna koncepcja długofalowej polityki w tym zakresie, w najbliższej przyszłości, może powstać jedynie w formule partycypacyjnej, z udziałem wszystkich interesariuszy.”

(Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013)

Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana w lutym 2013 r., w ramach komponentu systemowego Rządowego Programu ASOS. Jej kształt odpowiada założeniu tworzenia polityki senioralnej w formule partycypacyjnej. Choć jest to organ pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz centralnych organów administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji trzeciego sektora i eksperci, wydelegowani do prac w Radzie.

Założony kształt Rady jest odzwierciedleniem jej konsultacyjnego i opiniodawczego charakteru. Projekt założeń długofalowej polityki senioralnej jest głównym efektem jej prac.

 

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rada-ds-polityki-senioralnej/