PIERWSZA W HISTORII POWIATU ŻYWIECKIEGO RADA SENIORALNA (Aktualizacja)

PIERWSZA W HISTORII POWIATU ŻYWIECKIEGO RADA SENIORALNA (Aktualizacja)

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych, Starosta Żywiecki w dniu 25 kwietnia 2016r. powołał Radę Senioralną. Rada Senioralna przy Staroście Żywieckim jest ciałem o charakterze opiniująco – doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju lokalnej polityki senioralnej.

Celem funkcjonowania Rady Senioralnej jest:

 • Integracja środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych.
 • Wymiana dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych.
 • Wymiana informacji na temat możliwych form i sposobów wpierania osób starszych.
 • Aktywizacja osób starszych w sferze życia publicznego na poziomie ponadlokalnym.
 • Opracowanie strategii współpracy Rady z organami Powiatu.

Do zadań Rady Senioralnej należą w szczególności:

 • Organizacja wykładów, konferencji, szkoleń, warsztatów dla osób starszych.
 • Podejmowanie działań mających na celu tworzenie na terenie Powiatu domów i klubów seniora.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe przewidują podejmowanie działań na rzecz osób starszych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej związanej z polityką senioralną.
 • Sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób starszych w Powiecie.
 • Opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych aktów prawa miejscowego organów Powiatu, dokumentów i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę Powiatu.
 • Udział członków Rady w posiedzeniach organów Powiatu oraz stałych komisji przy Radzie Powiatu w zakresie działań i przedsięwzięć mających wpływ na sytuację osób starszych na terenie Powiatu.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego i doradczego organizacjom pozarządowym oraz innym instytucjom w obszarze szeroko pojętej polityki senioralnej.
 • Zgodnie z decyzją Starosty pierwsze posiedzenie powołanej Rady Senioralnej odbędzie się w maju br. Na swym pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

 

Skład Rady Senioralnej:

 • Przewodnicząca Rady Senioralnej: Małgorzata Imielska – przedstawiciel Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Wiceprzewodniczący Rady Senioralnej: Józef Worek.
 • Sekretarz Rady Senioralnej: Wiesława Mizia – przedstawiciel Swarzyszenia Kwiat Jesieni.
 • Członek Rady Senioralnej: Zofia Piątek – przedstawiciel Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Członek Rady Senioralnej: Karol Stasica – działacz społeczny
 • Członek Rady Senioralnej: Tadeusz Pal – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Żywcu
 • Członek Rady Senioralnej: Maciej Barcik – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP w Bielsku Białej oraz członek Zarządu Koła Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Żywcu
 • Członek Rady Senioralnej: Krzysztof Szczelina – Sekretarz Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Żywcu