OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT „SENIOR+” (edycja 2020)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT „SENIOR+” (edycja 2020)

 

25 listopada 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert edycja 2020 w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M. P. z 2018 r. poz. 228) zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze. zm.) w zw. z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm).

Program polega na wsparciu tworzenia placówek Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od  potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana będzie infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz samopomocowe.

Ofertę należy wypełnić i zatwierdzić w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/ oraz po jej zatwierdzeniu pobrać w formacie pdf (oferta po zatwierdzeniu otrzyma unikalny numer). Następnie ofertę podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta wraz z załącznikami należy złożyć do 7 stycznia 2020 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (decyduje data wpływu do urzędu). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 r.

Zasady i warunki konkursu są dostępne na stronie:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020 oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/senior-edycja-2020, na której zamieszczono obowiązujące w województwie śląskim: wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz wzór programu inwestycji (moduł I).

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Informacja: Śląski Urząd Wojewódzki


Załączniki: