LVIII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

LVIII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 26 lutego 2024r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie LVIII sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji umowy PPP.

 • wystąpienie Dyrektora Szpitala Żywiec

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2024.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2024-2032.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024r.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Żywieckiego w drodze darowizny działki drogowej położonej w Łodygowicach, stanowiącej własność Gminy Łodygowice.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żywieckiego, położonej w Żywcu oznaczonej nr 1496/7 o pow. 0,6721 ha zabudowanej budynkiem Nowego Zamku o powierzchni użytkowej 4.100,31 m².

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  zadań Powiatu Żywieckiego na 2024 rok  z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza  się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyznane Powiatowi według algorytmu.  

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Starostę Żywieckiego.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia petycji dotyczącej budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny w ciągu drogi krajowej DK44.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

13. Zatwierdzenie protokołu z  LVII sesji Rady Powiatu.

14. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie.