LVII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

LVII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 29 stycznia 2024r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie LVII  sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca działalności spółki Ratownictwo Medyczne w Żywcu Sp. z o.o

  • wystąpienie Prezesa Zarządu Ratownictwa Medycznego w Żywcu Sp. z o.o

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

  • wystąpienie Starosty.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2024-2032.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Żywieckiego w drodze darowizny działek drogowych położonych w Biernej stanowiących własność Gminy Łodygowice.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zadań Powiatu Żywieckiego w I kwartale 2024 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/556/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27.11.2023 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Ujsoły wykonania zadania publicznego pn.: „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowości Glinka, wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku III od  km od 17+290 do km 18+061,5 (771,5 mb)”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2024r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/577/2023 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Żywcu na 2024r.

12. Zatwierdzenie protokołu z  LVI sesji Rady Powiatu.

13. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.