DROGI ŁĄCZĄCE POWIAT ŻYWIECKI I ŻILIŃSKI SAMOSPRAWNY KRAJ Z SIECIĄ TEN-T

DROGI ŁĄCZĄCE POWIAT ŻYWIECKI I ŻILIŃSKI SAMOSPRAWNY KRAJ Z SIECIĄ TEN-T

Tytuł projektu: „Drogi łączące Powiat Żywiecki i ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T”
Partner Wiodący: Samorządowy Kraj Żyliński (http://www.zilinskazupa.sk/pl/)
Partner projektu: Powiat Żywiecki (www.zywiec.powiat.pl)

Opis projektu: Projekt przewiduje ciągłą współpracę zaangażowanych instytucji, spotkania, kampanię promocyjną projektu oraz koordynację realizacji inwestycji na rzecz poprawy połączeń z węzłami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi oraz siecią TEN-T. Projekt dotyczy poprawy infrastruktury drogowej poprzez modernizację:

–DP (drogi powiatowej) 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły,

–DP 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń,

–drogi II / 487 Čadc -Turzovka - Makov.

Wszystkie drogi, których odcinki zostaną zmodernizowane, stanowią ważne połączenie drogowe z siecią TEN-T. Droga nr 1439 S prowadzi od przejścia granicznego w Glince do połączenia z drogą S69 we wsi Milówka i przecina węzeł Rajcza. Droga nr 1447 S jest alternatywnym połączeniem z drogą S69 we wsi Rajcza i zaczyna się tuż przy węźle Rajcza. Transgraniczny charakter tych dróg polega na tym, że pojazdy poruszające się w kierunku Słowacja - Polska i Polska - Słowacja korzystają z następujących tras:

  1. a) W obrębie drogi 1439S - przejście graniczne Glinka (z / do węzłów Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, a następnie korytarzem TEN-T - Ren - Dunaj) - droga S69 - w kierunku Żywca, Bielska-Białej, Katowic, Krakowa itp. (Korytarz TEN-T Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie),
  2. b) W ciągu drogi 1447S -droga S69 - od granicy państwowej ze Słowacją (z / do węzła Čadca, Krásno nad Kysucou, Żylina - korytarz TEN-T Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie) - kierunek Rajcza i dalsze drogi dla S69 w kierunku Żywca , Bielsko-Biała, Katowice, Kraków itp.,
  3. c) po stronie słowackiej – droga II/487 łączy się od Czadcy lub ze wschodu z planowaną autostradą D3 (tj. podstawowej sieci TEN-T - Bałtyk -Adriatyk), która na polskiej granicy we wsi Skalité łączy się z polską drogą S1, a od zachodu we wsi Makov łączy się z drogą I / 10 – międzynarodową trasą E 442.

    Cel główny: Celem projektu jest zapewnienie spójności inwestycji i wzmocnienie mobilności transgranicznej poprzez wspieranie stałej współpracy partnerów w zakresie poprawy połączeń transportowych i infrastruktury drogowej na pograniczu i przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostępności komunikacji drogowej, wsparcie rozwoju terytorialnego i integracji przestrzennej pogranicza.

Cel szczegółowy projektu: Poprawa  jakości  technicznego stanu  dróg łączących regiony przygraniczne z infrastrukturą TEN-T oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu

Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2021
Wartość projektu: 2 334 297,62 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 984 152,94 € (85%).

 

Nazov projektu: „Cesty spájajúce Powiat Zywiecki a Žilinský samosprávny kraj so sieťou TEN-T”
Vedouci partner: Žilinský samosprávny kraj (http://www.zilinskazupa.sk/pl/)
Partner projektu: Żywiecki okres (www.zywiec.powiat.pl)

Opis projektu: Tento projekt predpokladá neustálu partnerskú spoluprácu zapojených inštitúcií, stretnutia, propagačnú kampaň projektu a koordináciu realizácie investícií zameranej na zlepšenie prepojení so sekundárnymi a terciárnymi uzlami a sieťou TEN-T. Projekt sa týka zlepšenia cestnej infraštruktúry:

–DP (drogi powiatowej - okresnej cesty) 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły,

–DP 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń,

–cesty II/487 Čadca – Turzovka – Makov.

Všetky cesty, ktorých úseky budú modernizované, sú dôležitým doplnením cesty, ktorá patrí k sieti TEN-T. Cesta č. 1439 S vedie od hraničného prechodu v Glinke až k prepojení s cestou S69 v obci Milówka a pretína uzol Rajcza. Cesta č. 1447 S je alternatívnou možnosťou napojenia sa na cestu S69 v obci Rajcza, a začína práve pri uzle Rajcza. Cezhraničný charakter týchto ciest z technického hľadiska vyzerá takto - vozidla pohybujúce sa smerom Slovensko - Poľsko a Poľsko - Slovensko využívajú nasledujúce trasy:

a)V rámci cesty 1439 S - hraničný prechod Glinka (od/do uzla Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a odtiaľ koridorom TEN-T - Rýn - Dunaj) - cesta S69 - smer Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice, Kraków - atď. (koridor TEN-T Baltské more – Jadranské more),

b)V rámci cesty 1447 S - cesta S69 - smerom od štátnej hranici so Slovenskom (od/do uzla Čadca, Krásno nad Kysucou, Žilina - koridor TEN-T Baltské more - Jadranské more) - smer Rajcza a ďalej cesty alternatívne pre S69 smerom Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice, Kraków atď.,

c)na slovenskej strane cesta II/487  sa od Čadce, resp. z východu napája na plánovanú diaľnicu D3, čiže na základnú sieť TEN-T – Balticko – jadranský koridor, ktorý sa pri Poľskej hranici v obci Skalité napája na Poľskú cestu S1 a zo západnej strany v obci Makov sa napája na cestu I/10 – medzinárodnú cestu E 442, ktorá sa napája priamo do Českej republiky.


Hlavný cieľ: Cieľom nášho projektu je prostredníctvom podpory kontinuálnej spolupráce partnerov v oblasti skvalitňovania dopravných prepojení a cestnej infraštruktúry zaistiť súdržnosť investícií a posilniť cezhraničnú mobilitu v území. Zámerom tejto súdržnosti a podpory kooperácie partnerov v oblasti zlepšovania cezhraničných dopravných prepojení je prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách, zlepšiť komunikačnú dostupnosť, podporiť rozvoj územia a priestorovú integráciu pohraničia.


Špecifické ciele projektu: Skvalitnenie technického stavu vozoviek prepájajúcich prihraničné regióny na infraštruktúru TEN-T, zvýšenie úrovne bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Obdobie realizácie:  01.04.2020 – 31.12.2021
Hodnota projektu: 2 334 297,62 €
Dotácia od Európskej únie: Európski fond regionálneho rozvoja: 1 984 152,94 € (85%).