5 ważnych zmian dla seniorów

Senior-WIGOR
 
Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.
 
O dofinansowanie utworzenia domów Senior-WIGOR starać się mogą samorządy. Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na ten cel 370 mln zł. W 2015 roku powstanie ok. 100 takich miejsc.
 
ASOS
 
ASOS, czyli Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, to dofinansowanie dla projektów realizowanych dla seniorów. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w takie formy działalności. Przyczyny tego często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Projekty, realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie wypełnić tę lukę. Na ich realizację przeznaczono 280 mln zł do 2020 roku. W tym roku wsparcie otrzymało prawie 500 projektów.  
 
UTW
 
W ciągu ostatniej dekady powstało ponad 520 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Najwięcej z nich w województwie mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim.
 
W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało prawie 2 mln zł dotacji 53 Uniwersytetom Trzeciego Wieku w całej Polsce. Średnia kwota wyniosła ok. 36 tys. zł na jedną organizację. W 2014 roku dotacje wzrosły do 2,5 mln zł. 31 organizacji otrzymało średnio po 80 tys. zł. W tym roku przekazaliśmy ponad 1,6 mln zł dla 25 placówek.
 
Solidarność Pokoleń
 
Celem Programu „Solidarność pokoleń” jest osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata na poziomie 50%.
 
Głównymi odbiorcami programu są osoby powyżej 50. roku życia. Działania kierowane są także do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno do osób w wieku 60+, jak i do osób, które dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wchodzić będą w wiek przedemerytalny (szczególnie do grupy 45+). Adresatami Programu są również określone grupy i podmioty, takie jak przedsiębiorcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, samorządy terytorialne i instytucje administracji rządowej.
 
Dzięki programowi „Solidarność pokoleń” coraz więcej osób starszych znajduje zatrudnienie: w 2011 roku było ich 35,5 proc.  a w 2014 już 41,5 proc.
 
Waloryzacja kwotowo-procentowa
 
Dzięki zastosowaniu waloryzacji procentowo-kwotowej w 2015 r. świadczenia były podwyższone w większym stopniu, niż wynikało to z ustawy. Największe wsparcie otrzymały osoby z najniższymi emeryturami.

Źródło:  https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7479,5-waznych-zmian-dla-seniorow.html