Na podstawie uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Starosta Żywiecki ogłasza konsultacje

dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznym placówko i publicznym placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

I. Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznym placówkom i publicznym placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
-rozpoczęcie: 18.03.2015 r.
-zakończenie: 25.03.2015 r.
IILUczestnicy konsultacji:
a) Organizacje pozarządowe,
b) Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t. z późń. zm.), których określony w statucie obszar obejmuje teren Powiatu Żywieckiego.
IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Powiatowy Zarząd Oświaty
w Żywcu
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300 Żywiec
V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
a) Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy zgłaszać na załączonym formularzu w sekretariacie Powiatowego Zarządu Oświaty w Żywcu, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec, tel/fax. 33 862 01 03. lub na adres e-mail: sekretariat@pzo-zywiec.edu.pl
b) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian oraz uzasadnieniem,
- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.
VI. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu.


Załączniki: