Na podstawie Uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Starosta Żywiecki ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy powiatu żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
Zachęcam do zapoznania się z treścią programu współpracy (będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) i zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji drogą elektroniczną do dnia 10 października 2022 r.
Uwagi proszę kierować do Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy sportu na adres e-mail: s8220@zywiec.powiat.pl

Ogłoszenie wyników przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 3 dni od daty zakończenia konsultacji.

Z poważaniem
Starosta Żywiecki
Andrzej Kalata


Załączniki: