logo FE+ŚL+EFSiI

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH INWESTYCJI W OBSZARZE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO

Powiat Żywiecki podejmując próbę przystąpienia do zmodernizowania pracowni w szkołach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu na przestrzeni roku 2015 - 2016 przeprowadził szereg konsultacji oraz spotkania w tym obszarze.

Począwszy od przeprowadzenia badania grupy docelowej, tj.: uczniów, nauczycieli oraz  społeczności lokalnej,  aż po potencjalnych pracodawców (http://zywiec.powiat.pl/konsultacje-spoleczne/nowe-pracownie-szansa-szkolnictwa-zawodowego.html).

Tego typu badanie miało na celu dogłębną weryfikację oraz uzyskanie szczegółowych potrzeb w zakresie unowocześnienia bazy dydaktycznej w zakresie szkolnictwa praktycznego, zawodowego.

Z badań wynika, że na terenie Powiatu Żywieckiego szkoły kształcące w zawodach posiadają bazę dydaktyczną o niskich parametrach, a infrastruktura jest już przestarzała i niespełniająca oczekiwań interesariuszy. Ponadto, monitoring zawodów w Powiecie Żywieckim opracowany przez PUP wskazuje, że istniejąca oferta kształcenia zawodowego jest niespójna z rynkiem pracodawcy. Powyższe wnioski zostały zawarte w „Analizie potrzeb rynku pracy powiatu żywieckiego”, która została sporządzona celem wskazania jasnej wizji i kompleksowego planu wykorzystania infrastruktury edukacyjnej Powiatu Żywieckiego.

Idąc za oczekiwaniami rynku, a zwłaszcza pracodawcami, którzy wskazali jakie kompetencje, kierunki i zawody są oczekiwane od absolwentów szkół, Organ powziął za cel, by podjąć pracę nad zmodernizowaniem klasopracowni w szkołach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego:

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu;

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu;

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu;

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce;

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego  w Żywcu

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im.: M. Grzegorzewskiej w Żywcu.

Na przestrzeni roku organizowane były spotkania i konsultacje z udziałem szkół uwzględnionych w planowanym przedsięwzięciu, których celem było omówienie problematyki i specyfiki planowanej inwestycji.  Spotkania obejmowały ustalenia, co do zakresu prac remontowych poszczególnych pracowni oraz jakości, ilości i racjonalności wyposażenia tych pracowni.

Starostwo prowadziło kampanie mającą na celu rozpowszechnienie informacji na temat potrzeby reakcji na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, który staje się tzw., rynkiem pracownika. Tego typu konferencja odbyła się w maju 2016 r. przy udziale Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz lokalnych przedsiębiorców (http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=zodz,460&id=9912&action=show;), gdzie jednoznacznie potwierdziła się potrzeba modernizacji istniejącej infrastruktury sieci szkół kształcenia zawodowego.

Ponadto, każda ze szkół biorąca udział w projekcie prowadzi indywidualnie kampanie promujące zakres prac w obszarze swojej szkoły, osiągając cel, jakim jest wzbudzenie świadomości społeczności szkolonej o potrzebie realizacji tego typu działań

http://www.zseg.zywiec.pl/szkola/programy-i-projekty/modernizacja-infrastruktury-edukacyjnej.html;

http://zss-zywiec.beskidy.pl/PROJEKTY-UNIJNE.php;

http://www.sosw.zywiec.pl/aktualnosci/2016/664/;

http://www.lomilowka.pl/index.php?_a=1&_id=1238;

http://www.zsme.zywiec.pl/konsultacje-spoleczne-projektow,166.html;

http://zsbd.edu.pl/projekty/modernizacja-infrastruktury-edukacyjnej/218-konsultacje spoleczne-projektu;

http://www.zsaio.moszczanica.pl/viewpage.php?page_id=249

Diagnoza wskazuje również potrzebę realizacji działań w kierunku kształcenia praktycznego, dzięki któremu nabyte zostaną kompetencje podnoszące jakość edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami. Tym samym, rozwiną u uczniów te najbardziej pożądane kompetencje kluczowe niezbędne na  rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Realizacja powyższych działań, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, odzwierciedli naturalne warunki pracy, przysposabiając uczniów do życia zawodowego.

Kompleksowość wskazuje na podjęcie działań zarówno modernizacji warsztatów nauki- klasopracowni jak i szkoleń i nabycie kompetencji praktycznych. Harmonogram działań powiatu Żywieckiego przewiduje podjęcie obydwy działań w następującej chronologii: Modernizacja pracowni wraz z wyposażeniem – w latach 2018-2020 a przeprowadzenie kursów i szkoleń praktycznych w nowopowstałej infrastrukturze, sukcesywnie w latach 2018-2020.

Powyższe planowane zadania inwestycyjne wynikają z dokumentów: „Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020”, „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żywieckiego”, „Analiza potrzeb rynku pracy powiatu żywieckiego”.