logo FE+ŚL+EFSiI

Raport z konsultacji społecznych w ramach inwestycji

 pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu

 żywieckiego” finansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

 

Powiat Żywiecki przygotowując się do realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego” przeprowadził szereg konsultacji oraz spotkań  w sprawie  zakresu przedmiotowego projektu.

Cały projekt przyczyni się do zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim w okresie grzewczym. Doprowadzi to do zwiększenia atrakcyjności modernizowanych obiektów i do rozwoju turystyki w regionie. Projekt będzie obejmowała 5 placówek użyteczności publicznej w tym: Starostwo Powiatowe w Żywcu, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żywcu oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Żywcu. Zakres projektu to kompleksowa termomodernizacja budynków poprzez m.in. modernizacje c.o., montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, montaż energooszczędnego oświetlenia LED.

Na przestrzeni miesięcy wrzesień -  październik  2016 r. Starostwo Powiatowe przeprowadziło kampanię mającą na celu rozpowszechnienie informacji na temat przedmiotowego projektu  (http://zywiec.powiat.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-pn-termomodernizacja-placowek-uzytecznosci-publicznej-powiatu-zywieckiego-cz-1-finansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-regionalny-w-ramach-p.html ). Z zebranych ankiet wśród pracowników Starostwa Powiatowego oraz jego klientów wynika, iż projekt termomodernizacji budynku Starostwa jest niezbędny i oczekiwany z niecierpliwością przez pracowników jak również społeczność lokalną.

Ponadto, każda ze szkół biorąca udział w projekcie, na przestrzeni roku 2016, prowadziła indywidualnie kampanię promującą zakres prac w obszarze swojej szkoły, osiągając cel, jakim jest wzbudzenie świadomości społeczności szkolnej oraz lokalnej o potrzebie realizacji tego typu działań:

www.zseg.zywiec.pl/szkola/programy-i-projekty/termomodernizacja.html

www.lomilowka.pl/index.php?_a=1&_id=1238

http://lo-zywiec.pl/index.php/projekty/termomodernizacja

http://sosw.zywiec.pl/aktualnosci/2016/692/691/690/689/688/

Spotkania z uczniami, rodzicami i kadrą nauczycielską obejmowały ustalenia, co do zakresu modernizacji energetycznej budynków.

Z powyższych badań wynika, że na terenie Powiatu Żywieckiego Szkoły Ponadgimnazjalne i Starostwo  mają siedzibę w budynkach o słabej izolacji, z przestarzałymi, nieefektywnymi ekologicznie źródłami ciepła. Budynki te wymagają głębokiej modernizacji energetycznej. Harmonogram działań Powiatu Żywieckiego przewiduje rozpoczęcie inwestycji w placówkach użyteczności publicznej, sukcesywnie w latach 2018-2020.

Powyższe planowane działania inwestycyjne wynikają z dokumentów: „Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Strategia Regionalnych  Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żywieckiego”. Przedmiotowe działania są zgodne z Planem  Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żywiec oraz Gminy Milówka, ujęte są w Lokalnym Planie Rewitalizacyjnym Gminy Milówka oraz planowane do ujęcia w Lokalnym Planie Rewitalizacji Gminy Żywiec.