Na podstawie uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Starosta Żywiecki ogłasza konsultacje w sprawie

projektu Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żywiecki na lata 2015-2020r.
1. Ustala się termin konsultacji społecznych :
- rozpoczęcie konsultacji: 16 marzec 2015r.
- zakończenie konsultacji: 23 marzec 2015r.
2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii za pomocą:
- faxu - na nr 33/ 8619419 lub 8619336,
- poczty elektronicznej - na adres pcpr_zywiec@op.pl w tytule e-maila proszę wpisać “Konsultacje społeczne PDON”
3. Ostateczny sposób rozstrzygnięcia zastrzeżeń należy do kompetencji Zarządu Powiatu.


Załączniki: