Na podstawie uchwały nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznym placówkom i publicznym placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,


Powiat Żywiecki ogłasza wyniki konsultacji społecznych:Została zgłoszona jedna uwaga do Załącznika Nr 4 do Uchwały.
Wniesiono o wykreślenie z Załącznika Nr 4 następującego fragmentu:
„ Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:
1)    Karty kwalifikacyjne
2)    Księga wychowanków
3)    Księga meldunkowa informuję..
i zastąpienie go słowami:
„ Na podstawie dokonywanych rezerwacji i zgłoszeń informuję,..”
Uzasadnienie uwagi:
Informacja o planowanej liczbie wychowanków na kolejny miesiąc dotyczy osób, które w większości przypadków nie są wpisane do Księgi wychowanków, ponieważ ich pobyt w DWD jeszcze się nie rozpoczął.
Dom Wczasów Dziecięcych prowadzi dokumentację o której mowa w § 5 ust. 1 oraz w § 9 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19.02.2002 r. w sprawie: sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie to nie nakłada na Domy Wczasów Dziecięcych obowiązku prowadzenia Księgi meldunkowej.


Załączniki: