Starosta Żywiecki informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr Xll/111/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie żywieckim na lata 2011-2016. .
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie ( tj. od dnia 16 marzec 2015 roku do dnia 23 marzec 2015r. nie wniesiono uwag do wyżej przytoczonego projektu uchwały .
Projekt uchwały zostaje przekazany pod obrady Rady Powiatu w Żywcu w dniu 30 marca 2015r.


Załączniki: