Wykaz zadań realizowanych przez Biuro Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji:

Zespół obsługi i strategii
1. Obsługa administracyjno – biurowa, Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych  i Inwestycji.
2. Prowadzenie spraw z zakresu Ksiąg Zarządzania Procesami, rejestrów i wpisów związanych z funkcjonowaniem BRF.
3. Monitorowanie procesu wydatkowania i refundacji środków na zadania w zakresie realizowanych projektów.
4. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zamówień publicznych na zadania w zakresie realizowanych projektów.
5. Opracowanie planów finansowych do projektu budżetu Powiatu i WPF dotyczących funkcjonowania BRF, przygotowanych, dofinansowanych i realizowanych projektów.
6. Monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
7. Analizowanie programów pomocowych zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem programów unijnych oraz informowanie o możliwościach wykorzystania funduszy przez Powiat i podległe mu jednostki.
8.  Pozyskiwanie środków finansowych poprzez przygotowywanie kompletnych wniosków o dofinansowanie określonych przedsięwzięć, monitorowania złożonych wniosków, a także koordynacji realizacji przedsięwzięć, na które uzyskano dofinansowanie (NFOSiGW, WFOSiGW, Ministerstwo Sportu, Euroregion, PFR ).
9. Opracowywanie (tworzenie i aktualizacja) baz danych w związku z realizowalnymi na rzecz Powiatu zadaniami.
10. Opracowywanie we współpracy z wydziałami Starostwa, a także powiatowymi jednostkami organizacyjnymi planów strategii, w tym Zrównoważonej Strategii Rozwoju Powiatu, Strategii Subregionu Południowego oraz struktury PROW jej aktualizacja i monitoring.
11. Przygotowywanie propozycji zmian, korekt, uzupełnień do strategii oraz wieloletnich programów inwestycyjnych.
12. Współpraca z gminami w zakresie porozumień, przygotowywania projektów do realizacji, oraz monitoring realizowanych przez gminy inwestycji na mieniu powiatowym.
13. Monitorowanie utrzymania wskaźników związanych ze zrealizowanymi projektami.
14. Promocja realizowanych projektów.
15. Dbałość o bezpieczeństwo informacji.

Zespół obsługi projektów
1. Monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
2. Analizowanie programów pomocowych zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem programów unijnych oraz informowanie o możliwościach wykorzystania funduszy przez Powiat i podległe mu jednostki.
3. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez przygotowywanie kompletnych wniosków o dofinansowanie określonych przedsięwzięć, monitorowania złożonych wniosków, a także koordynacji realizacji przedsięwzięć,  na które uzyskano dofinansowanie. (RPO – RIT, Geodezja, BIO).
4. Koordynacja wykorzystania środków UE w Powiecie.
5. Współpraca z Kierownikami jednostek organizacyjnych w przygotowaniu i realizacji zadań w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
6. Rozliczanie (przygotowywanie wniosków o płatność) projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Współpraca z Wydziałem Oświaty i Wychowania w zakresie realizowanych projektów w placówkach oświatowych.
8. Monitoring i koordynacja realizowanych projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu i podmioty zewnętrzne (biura).
9. Monitorowanie utrzymania wskaźników związanych ze zrealizowanymi projektami w zakresie utrzymania ciągłości projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu i podmioty zewnętrzne (biura).
10. Monitorowanie  utrzymania wskaźników związanych ze zrealizowanymi projektami w zakresie utrzymania ciągłości projektu, analiza ankiet i prasy.
11. Monitoring, współdziałanie z gminami i realizacja zadań w zakresie RIT – Subregionu Południowego.
12. Promocja realizowanych przedsięwzięć.
13. Monitoring realizacji Strategii Subregionu Południowego (wskaźniki).
14. Udział w pracach Zespołu roboczego i Rady RIT.
15. Dbałość o bezpieczeństwo informacji.

Zespół obsługi projektów EFS:
1. Zarządzanie i koordynacja działań w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:  „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy” oraz stworzenie Centrum Edukacyjno Ekologicznego „ARKA”.
2. Współpraca z jednostkami podległymi Starostwu Powiatowemu w Żywcu, w szczególności z Wydziałem Oświaty i Wychowania  w ramach projektów realizowanych z EFS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. Koordynacja wykorzystania środków w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Monitoring utrzymania  wskaźników związanych z realizowanymi projektami.
5. Rozliczanie (przygotowywanie wniosków o płatność) projektów: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy” oraz „Centrum Edukacyjno - Ekologicznego „ARKA”.
6. Aktywna współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz firmami zewnętrznymi w przygotowaniu i realizacji zadań w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
7. Monitoring informacji dotyczących realizowanych projektów, w tym także ankiet oraz artykułów prasowych.
8. Promocja w/w projektów w ramach określonych we wniosku o dofinansowanie  wytycznych.
9. Udział w spotkaniach, naradach tyczących się realizacji poszczególnych projektów, w tym także zebraniach w miejscu koordynowanych przedsięwzięć.
10. Analizowanie programów pomocowych oraz innych źródeł finansowania dla potrzeb projektów EFS.
11. Bezpośrednia współpraca i płynne przekazywanie informacji na temat postępu realizacji projektów do Zespołu obsługi i strategii.
12. Dbałość o bezpieczeństwo informacji.

Zespół Inwestycji i Wniosków
1. Planowanie strategicznych inwestycji Powiatu.
2. Przygotowanie kierunków rozwoju Powiatu.
3. Współpraca transgraniczna.
4. Monitoring realizowanych inwestycji w Powiecie.
5. Nadzorowanie opracowania kompletnej dokumentacji dla planowanych inwestycji i remontów, w tym uzyskiwanie pozwoleń na budowę  oraz opinii i uzgodnień.
6. Planowanie inwestycji i remontów obiektów Starostwa.
7. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów Starostwa, w tym obsługi zadań inwestycyjnych w okresie gwarancyjnym.
8. Monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
9. Analizowanie programów pomocowych zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem programów unijnych oraz informowanie o możliwościach wykorzystania funduszy przez Powiat i podległe mu jednostki.
10. Przygotowywanie kompletnych wniosków o dofinansowanie określonych przedsięwzięć, koordynowanie działań w zakresie opracowywania merytorycznych dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie określonych przedsięwzięć, koordynowanie działań w zakresie opracowywania merytorycznych dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie, a także monitorowanie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. (RPO – Termomodernizacja, INTERREG, Rezerwa Subwencji Budżetu Państwa, PRGiPSD).
11. Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych i gminami w zakresie realizowanych projektów, inwestycji i remontów.
12. Rozliczanie (przygotowywanie wniosków o płatność) zrealizowanych projektów.
13. Monitorowanie utrzymania wskaźników związanych z ze zrealizowanymi projektami w zakresie utrzymania ciągłości projektu, analiza ankiet i prasy.
14. Promocja realizowanych przedsięwzięć.
15. Dbałość o bezpieczeństwo informacji.